10.000 m² Luxe Wonen & Design Bezoek onze showroom
Henge Airtight hanglamp sfeerfoto lamp boven eettafel

Algemene voorwaarden

Home » Algemene voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities

 1. Van der Donk interieur: gevestigd te Gorinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 23042967 handelend onder de naam Van der Donk interieur.
 2. Website: de website van Van der Donk interieur, te raadplegen via designmeubels.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
 3. Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Van der Donk interieur en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Van der Donk interieur en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Van der Donk interieur zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. (Voor aankopen die niet direct via de webshop zijn gedaan geldt doorgaans dat de CBW erkend voorwaarden van toepassing zijn, dit vindt u terug op uw aankoopbevestiging)
 2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Van der Donk interieur slechts bindend, indien en voor zover deze door Van der Donk interieur uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Prijzen en informatie 

 1. Alle op de Website en in andere van Van der Donk interieur afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
 3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Van der Donk interieur kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Van der Donk interieur afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van fouten.
 4. Van der Donk interieur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming Overeenkomst 

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Van der Donk interieur en het voldoen aan de daarbij door Van der Donk interieur gestelde voorwaarden.
 2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Van der Donk interieur onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Van der Donk interieur het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

Registratie  

 1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
 2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
 3. Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Van der Donk interieur is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
 4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Van der Donk interieur daarvan in kennis te stellen, zodat Van der Donk interieur gepaste maatregelen kan nemen.  

Uitvoering Overeenkomst 

 1. Zodra de bestelling door Van der Donk interieur is ontvangen, stuurt Van der Donk interieur de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
 2. Van der Donk interieur is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden.
 4. Van der Donk interieur raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 5 dagen, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
 5. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.
 6. Van der Donk interieur is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Herroepingsrecht/retour

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe. 
 2. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen.
 3. Producten kunnen geretourneerd worden aan:
  Van der Donk interieur
  Newtonweg 18
  4207 HK, Gorinchem
 4. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant.
 5. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
 6. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
 • Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; producten die speciaal voor de klant zijn nabesteld
 • Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • Producten die in de fysieke verkoopruimte zijn aangekocht

Betaling 

 1. Klant dient betalingen aan Van der Donk interieur volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Van der Donk interieur is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Garantie en conformiteit

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Van der Donk interieur een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
 2. Van der Donk interieur staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Van der Donk interieur er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 3. Een door Van der Donk interieur, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
 4. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Van der Donk interieur daarvan in kennis te stellen.
 5. Indien Van der Donk interieur de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Klachtenprocedure

 1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Van der Donk interieur, dan kan hij bij Van der Donk interieur telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
 2. Van der Donk interieur geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Van der Donk interieur binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Aansprakelijkheid

 1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 2. De totale aansprakelijkheid van Van der Donk interieur jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). 
 3. Aansprakelijkheid van Van der Donk interieur jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Van der Donk interieur jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Van der Donk interieur.
 5. De aansprakelijkheid van Van der Donk interieur jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Van der Donk interieur onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Van der Donk interieur ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Van der Donk interieur in staat is adequaat te reageren.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Van der Donk interieur meldt.
 7. In geval van overmacht is Van der Donk interieur niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Persoonsgegevens

 1. Van der Donk interieur verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Van der Donk interieur gevestigd is.
 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

 1. Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

  Van der Donk interieur B.V.
  Newtonweg 18
  4207 HK, Gorinchem
  tel 0183-646353
  info@vanderdonkinterieur.nl
  KvK 23042967
  BTW NL 005058624B01
Winkelwagen
Product toegevoegd aan winkelwagen
Product verwijderd uit winkelwagen
Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.